การสร้าง Procedure ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

การสร้าง Procedure ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
ที่เมนูซ้ายมือ ให้เลือก Procedures แล้วคลิ๊กขวาเพื่อเลือก New Procedure จะปรากฎหน้าต่างสำหรับสร้าง Procedure ขึ้นมา ในที่นี้ให้ใส่ชื่อ Procedure ว่า aa_test_procedure ส่วนช่อง Parameters หาไม่มี Arguments ขาเข้าหรือ IN ไม่ต้องใส่ช่องนี้ เสร็จแล้วกด 'ตกลง' โปรแกรมจะสร้าง DDL (Data Definition Language) เบื้องต้นให้ ให้เราแก้ไข DDL ดังนี้ CREATE OR REPLACE PROCEDURE AA_TEST_PROCEDURE AS BEGIN insert into aa_test (userid,name,lastname) values ('SP' || to_char(sysdate,'yyyymmddhh24miss'),to_char(aa_test_seq.nextval,'9999999'),'G'); END AA_TEST_PROCEDURE; ทำการ Compile ด้วยการกดปุ่ม เสร็จแล้วเราจะได้ Procedure ไว้ใช้งาน
Read More
การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
หลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle XE กับโปรแกรม Oracle SQL Developer แล้ว เมื่อเราเปิดโปรแกรม Oracle SQL Developer ที่เมนูซ้ายมือ หัวข้อ Table ให้คลิ๊กขวา แล้วเลือก New Table เพื่อสร้างตารางใหม่ จะปรากฎหน้าต่างสร้างตารางขึ้นมา ในที่นี้ผมจะสร้างตารางชื่อ aa_test และกำหนดฟิลด์ต่างๆในตาราง ดังนี้ ID INTEGER PrimaryKey(PK) IDENTITY NoCacheUSERID VARCHAR2(50)NAME VARCHAR2(50)LASTNAME VARCHAR2(50)CREATEDATE DATE Default=SYSDATE เราสามารถกำหนดค่าฟิลด์ต่างๆในหน้าจอนี้ได้เลย ค่า Identity สามารถกำหนดได้โดยกดเลือกหัวข้อ Identity Column แล้วกำหนดค่าต่างๆได้ตามต้องการ เมื่อกด 'ตกลง' ระบบจะทำการสร้างตารางให้อัตโนมัติ
Read More
การเชื่อมต่อ Oracle SQL Developer กับฐานข้อมูล Oracle XE

การเชื่อมต่อ Oracle SQL Developer กับฐานข้อมูล Oracle XE

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
เมื่อเปิดโปรแกรม Oracle SQL Developer ด้านซ้ายมือจะมีหัวข้อ Oracle Connections ให้คลิ๊กขวา จะปรากฎเมนูมาให้เลือก เลือกเมนู New Connection จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ข้อมูล Connection Name - เราสามารถใส่อะไรก็ได้ในนี้ มันเป็นเพียงแค่ชื่อที่เราดูแล้วมันคือเชื่อมต่อกับอะไร เช่น 'Oracle XE' Username - ใส่ชื่อผู้ใช้ของระบบ ในที่นี้คือ 'SYS' Password - ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งตอนติดตั้ง Oracle XE Role - ให้เลือกเป็น 'SYSDBA' เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Test ด้านล่าง เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle XE หากต่อเชื่อมสำเร็จ ด้านซ้ายมือ Status จะเป็น Success
Read More
การดาวน์โหลดและติดตั้ง Oracle SQL Developer

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Oracle SQL Developer

Oracle, ไอทีและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
การดาวน์โหลด Oracle SQL Developer ดาวน์โหลดได้ที่ Oracle SQL Developer หรือค้นหาจาก Google ด้วยคีย์เวิร์ด 'Oracle SQL Developer' ติ๊กที่ Accept License Agreement แล้วเลือกโหลดเวอร์ชั่นได้ตามต้องการ ในที่นี้ผมเลือกเป็น Windows 64-bit with JDK 8 included การติดตั้ง Oracle SQL Developer เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้แตกไฟล์ออก แล้วเรียกใช้งานโปรแกรม sqldeveloper.exe ได้เลย ไม่ต้องติดตั้ง หน้าตาโปรแกรม Oracle SQL Developer
Read More