การสร้าง Procedure ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

ที่เมนูซ้ายมือ ให้เลือก Procedures แล้วคลิ๊กขวาเพื่อเลือก New Procedure

การสร้าง Procedure ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

จะปรากฎหน้าต่างสำหรับสร้าง Procedure ขึ้นมา

การสร้าง Procedure ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

ในที่นี้ให้ใส่ชื่อ Procedure ว่า aa_test_procedure ส่วนช่อง Parameters หาไม่มี Arguments ขาเข้าหรือ IN ไม่ต้องใส่ช่องนี้ เสร็จแล้วกด ‘ตกลง’ โปรแกรมจะสร้าง DDL
(Data Definition Language) เบื้องต้นให้

การสร้าง Procedure ด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

ให้เราแก้ไข DDL ดังนี้

CREATE OR REPLACE PROCEDURE AA_TEST_PROCEDURE AS
BEGIN
insert into aa_test (userid,name,lastname) values (‘SP’ || to_char(sysdate,’yyyymmddhh24miss’),to_char(aa_test_seq.nextval,’9999999′),’G’);
END AA_TEST_PROCEDURE;

ทำการ Compile ด้วยการกดปุ่ม เสร็จแล้วเราจะได้ Procedure ไว้ใช้งาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: