การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

หลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle XE กับโปรแกรม Oracle SQL Developer แล้ว เมื่อเราเปิดโปรแกรม Oracle SQL Developer

การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

ที่เมนูซ้ายมือ หัวข้อ Table ให้คลิ๊กขวา แล้วเลือก New Table เพื่อสร้างตารางใหม่

การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

จะปรากฎหน้าต่างสร้างตารางขึ้นมา ในที่นี้ผมจะสร้างตารางชื่อ aa_test และกำหนดฟิลด์ต่างๆในตาราง ดังนี้

ID INTEGER PrimaryKey(PK) IDENTITY NoCache
USERID VARCHAR2(50)
NAME VARCHAR2(50)
LASTNAME VARCHAR2(50)
CREATEDATE DATE Default=SYSDATE

การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

เราสามารถกำหนดค่าฟิลด์ต่างๆในหน้าจอนี้ได้เลย

ค่า Identity สามารถกำหนดได้โดยกดเลือกหัวข้อ Identity Column แล้วกำหนดค่าต่างๆได้ตามต้องการ

เมื่อกด ‘ตกลง’ ระบบจะทำการสร้างตารางให้อัตโนมัติ

การสร้างตารางด้วยโปรแกรม Oracle SQL Developer

Leave a Reply

%d bloggers like this: